Regulamin

 1. Organizator miejsce i termin regat.

  1. X Mistrzostwa Polski Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim REGATTA BUILD CUP – regaty żeglarskie zorganizowane dla przedstawicieli firm budowlanych działających na rynku polskim i europejskich – zwane dalej Mistrzostwa lub Regaty

  2. Organizatorem Mistrzostw jest firma FAKRO Sp. o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz

  3. Współorganizatorem wykonawczym regat jest Zdzisław Gajos One4ALL 44-153 Smolnica ul. Konwalii 50.

  4. Biuro regat tworzą:

   1. Dyrektor Regat - Zdzisław Gajos - ONE4ALL

   2. V-ce Dyrektor Regat - Robert Bański - firma promocyjna FORTON

   3. Komandor Regat - Andrzej Brońka – Krakowski Królewski Klub Żeglarski

   4. Koordynator działań multimedialnych - Jarosław Rozumek – agencja reklamowa SamArt AIR-VIDEO

  5. Regaty rozegrane zostaną w Chorwacji ( port macierzysty; Primošten – Marina Kremik) w dniach; od 02 do 09 września 2017 r

  6. FAKRO – Organizator Mistrzostw zaprasza do udziału, w charakterze Uczestnika Mistrzostw, przedstawicieli firm budowlanych działających na rynku polskim oraz na rynkach europejskich.

  7. Mistrzostwa organizowane są w dwóch formułach:

   1. Dla amatorów – Open

   2. Dla profesjonalistów – Profi
    Ideą organizatora jest, aby załogi i skiperzy zajmujący się na co dzień żeglarstwem regatowym startowali w formule profi.
    ​Decyzja o starcie w określonej formule pozostaje jedynie sprawą honorową uczestnika.

  8. Organizacja Mistrzostw odbywa się w formule non profit.

 2. Cel organizacji X Mistrzostw Polski Brany Budowlanej w Żeglarstwie Morskim

  1. Celem organizacji X Mistrzostw Polski Brany Budowlanej BUILD CUP w Żeglarstwie Morskim są działania propagujące :

   1. Promowanie i umacnianie pozycji polskich marek budowlanych na rynkach światowych. Sprzyjać ma temu oznakowanie jednostek biorących udział w Mistrzostwach, identyfikatorami - logo - marek wszystkich uczestników Mistrzostw,

   2. Nawiązywanie dobrej współpracy i branżowej więzi pomiędzy polskimi producentami budowlanymi, w zakresie wzajemnego oferowania własnych produktów na wszystkich rynkach świata oraz wzbogacanie własnej oferty ofertą produktów innych polskich producentów,

   3. Promowanie marek firm biorących udział w Mistrzostwach na stronach internetowych, gdzie umieszczane będą materiały dotyczące Mistrzostw,

   4. Wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami zwłaszcza w zakresie efektywnego funkcjonowania na rynku krajowym i poza granicami Polski.

   5. Rywalizację sportową załóg wspierającą i pomagającą w realizacji wytyczonych celów

  2. Patronat honorowy nad Mistrzostwami objął Polski Związek Żeglarski

  3. Patronami Branżowymi Mistrzostw są Organizacje:

   1. Związek Polskie Okna i Drzwi,

   2. Polska Federacja Budownictwa,

   3. Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa

  4. Patronat medialny sprawują:

   1. Wydawnictwo Murator,

   2. Magazyn sportów wodnych Żagle,

   3. Budowlany serwis dla profesjonalistów Muratorplus

 3. Uczestnictwo w Mistrzostwach

  1. W regatach mogą uczestniczyć wyłącznie firmy, które:

   1. dokonają formalności zgłoszeniowych

   2. podpiszą z organizatorem umowę określającą warunki uczestniczenia w Mistrzostwach oraz działania reklamowo–promocyjne organizatora na rzecz uczestnika Mistrzostw .

   3. zapewnią skipera do prowadzenia jachtu z odpowiednimi uprawnieniami żeglarskimi plus uprawnienia SRC. Skiperzy podlegają weryfikacji dokonywanej przez komandora regat.

   4. w przypadku braku skipera organizator może pośredniczyć w jego pozyskaniu.

  2. Warunkiem dopuszczenia załóg do regat jest podpisanie przez każdego członka załogi, oświadczenia o:

   1. akceptacji niniejszego Regulaminu Mistrzostw;

   2. wzięciu odpowiedzialności indywidualnej za wszelkie zdarzenia i ich skutki, jakie wystąpią dla tych osób lub z ich udziałem w czasie nie związanym z programem Mistrzostw;

   3. uczestniczeniu w regatach na własną odpowiedzialność

   4. akceptacji poddawania się przez skipera każdorazowo na żądanie Organizatora testowi trzeźwości ( badanie alkomatem ).

  3. Warunkiem dopuszczenia jachtu do regat jest:

   1. prawidłowe oznakowania jachtu wg wzoru dostarczonego przez organizatora w dniu rozpoczęcia regat. (flaga własna i flaga regatowa na wanty, 2 x własny baner na relingi, bandera polska, oraz ewentualnie proporzec klubowy).

   2. posiadanie przez skipera ręcznego radia UKF.

   3. posiadanie jednolitego ubioru przez całą załogę w trakcie wszystkich wyścigów regatowych oraz w trakcie treningu regatowego w niedzielę.

  4. Zgłoszenie do Mistrzostw i wpisanie na listy załogi jest automatycznie udzieleniem przez Uczestnika zgody na prawo do wykorzystania wizerunku jej członków na zdjęciach i filmach zrealizowanych podczas X Mistrzostw Polski Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim – Chorwacja 2017, dla celów promocyjnych-marketingowych oraz reklamowych Organizatora oraz spółek należących do Grupy FAKRO, a także firm współpracujących podczas realizacji tego przedsięwzięcia, bez konieczności każdorazowo ich zatwierdzania. Prawo do wykorzystania wizerunku obejmuje również jego utrwalanie, obróbkę, i powielanie na wykonanych zdjęciach i filmach podczas zorganizowanych X Mistrzostw Polski Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim BUILD CUP – Chorwacja 2017 w czasie nieograniczonym. Zgoda zawiera prawo korzystania i rozporządzania zdjęciami i filmami z wykorzystaniem wizerunku w szczególności w publicznych sieciach internetowych na dowolnych materiałach bez ograniczenia terytorialnego przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia finansowe dot. utraconych nakładów finansowych i ewentualnie innych dóbr.

 4. Ubezpieczenie Mistrzostw

  1. Organizatorzy ubezpieczają uczestników mistrzostw w ramach opłat za uczestnictwo. Warunki ubezpieczenia zostaną opublikowane na stronie regat (www.regaty.fakro.pl)
   w terminie do 30.06.2017

  2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia zamieszczone będą na stronie regat najpóźniej do 15.07.2017 roku

  3. Uczestnicy Mistrzostw mogą zawrzeć, własnym staraniem i kosztem, dodatkowe ubezpieczenia z dowolnym towarzystwem asekuracyjnym.

  4. Poza wyżej wymienionym zakresem ubezpieczeń, ubezpieczona jest również kaucja za szkody w sprzęcie powstałe w czasie Mistrzostw.

  5. Powstałe w czasie Mistrzostw szkody w sprzęcie, do wysokości 100 € pokrywa załoga, (Są to zwykle; zgubienie odbijacza, utopienie korby do kabestanu itp.)

 5. Regulamin rozgrywanych Mistrzostw

  1. Przepisy

   1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF, według edycji na lata; 2017-2020.

   2. Żadne zarządzenia władzy krajowej nie będą miały zastosowania.

   3. Obowiązywać będzie język angielski. Językiem pomocniczym pozostaje język polski. W przypadku konfliktu pomiędzy językami obowiązywać będzie tekst angielski Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF.

  2. Klasy jachtów, wyposażenie, załogi

   1. Regaty rozegrane zostaną na jachtach udostępnionych przez organizatora
    w trzech klasach opisanych w zawiadomieniu o regatach.

   2. Nazwy jachtów w trzech klasach zostaną komisyjnie rozlosowane, po zamknięciu listy startowej, najpóźniej do dnia 15 lipca 2017 r. Procedura losowania zostanie zarejestrowana na filmie i opublikowana

   3. Uczestnicy będą używać wyposażenia dostarczonego przez firmę czarterową.

   4. Ilość członków załogi nie może być większa od ilości osób dopuszczonych w dokumentach rejestrowych jachtu.

   5. Oplata uczestnictwa zawiera koszt czarteru jachtu oraz inne koszty związane z organizacją Mistrzostw i jest opisana w cenniku.

  3. Program Mistrzostw
   piątek 1.09.2017 – wyjazd z Polski
   sobota 2.09.2017 – przyjazd do Mariny Kremik. Przejęcie jachtów. niedziela 3.09.2017 – dzień treningowy: Kremik - marina Hramina (Murter)
   oficjalne rozpoczęcie regat, Koncert szantowy.
   poniedziałek 4.09.2017 – Etap I trasa: marina Hramina – Tribunj
   wtorek 5.09.2017 – Etap II trasa: Tribunj – Skradin
   środa 6.09.2017 – Etap III trasa: Skradin – Sibenik
   czwartek 7.09.2017 – Etap IV trasa: Sibenik – Rogoźnica (marina Frapa)
   piątek 8.09.2017 – Powrót do bazy: Rogoźnica – Kremik,
   sobota 9.09.2017 – Powrót do Polski

  4. Wyścigi i punktacja -zgodnie z zawiadomieniem o regatach

  5. Celem Mistrzostw w zakresie sportu żeglarskiego jest:

   1. Propagowanie idei żeglarstwa morskiego i sportów wodnych.

   2. Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji oraz kunsztu sztuki żeglarskiej

   3. Propagowanie zamiłowania do uprawiania żeglarstwa turystycznego i wypoczynkowego

   4. Promowanie dobrych obyczajów i etykiety żeglarskiej, zarówno podczas pływania jak i w czasie pobytu na lądzie.

   5. Godna reprezentacja Polski na międzynarodowej arenie zmagań sportowych

   6. Promowanie idei fair-play we współzawodnictwie

   7. Edukacja w zakresie znajomości przepisów regatowych

   8. Promowanie szant żeglarskich.

  6. Nagrody

   1. Najlepsza załoga w każdej z klas otrzyma na wyłączność, Puchar X Mistrzostw Polski Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim w danej klasie

   2. Członkowie trzech najlepszych załóg w każdej klasie jachtów otrzymają nagrody rzeczowe

   3. Przyznane zostaną dodatkowe nagrody, według niżej wymienionych kryteriów poza sportowych

    1. Dla laureatów konkursu fotograficznego

    2. Inne nagrody według kryteriów ustalonych w czasie Mistrzostw

   4. Regulamin nagród zostanie podany osobnym komunikatem Organizatora przed rozpoczęciem regat

  7. Dodatkowe postanowienia

   1. Nie przestrzeganie przyjętych umowami zasad uczestnictwa w X Mistrzostwach Polski Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim oraz regulaminu Mistrzostw, może skutkować wykluczeniem Uczestnika lub usunięciem osób ze składu załogi jachtu Uczestnika; z poszczególnych wyścigów lub z całych Mistrzostw.

   2. Podjęcie decyzji przez organizatora Mistrzostw lub powołanej do przeprowadzenia Mistrzostw Komisji Regatowej, jest ostateczne i nie podlega jakimkolwiek procedurom odwoławczym

   3. Wykluczonemu Uczestnikowi Mistrzostw oraz osobom usuniętym ze składu załogi jachtu wystawionej przez Uczestnika nie będą przysługiwać żadne roszczenia finansowe z tego tytułu utraconych nakładów finansowych i ewentualnie innych dóbr.

   4. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji Regulaminu Regat X Mistrzostw Polski Brany Budowlanej w Żeglarstwie Morskim do dnia 30 lipca 2017 r.

   5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników w będzie FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Węgierskiej 144a. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 z dnia 2014.09.03.). Podanie danych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do udziału w tym Konkursie. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

   6. Dane osobowe Uczestników Mistrzostw uzyskane w związku z ich organizacją i przeprowadzeniem będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzaniem Mistrzostw. Administrator może korzystać z usług specjalistycznych firm (podwykonawców) w celu realizacji Mistrzostw. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do organizacji i realizacji zleconych działań.

  8. Organizator zastrzega sobie dokonywanie zmian w regulaminie regat w terminie najpóźniej do 15.08.2017